Consultanță de investiții

 •  Analiza caracteristicelor instrumentelor financiare – la cererea investitorului:

Activitatea consultantului de investiții privește identificarea:

  • drepturile și avantajele rezultate din deținerea de instrumente financiare;
  • riscurile determinate de investirea în instrumente financiare;
  • descrierea elementelor ce definesc fiecare instrument financiar;
  • identificarea și descrierea clauzelor atașate instrumentelor (de răscumpărare, de vânzare, de participare, de transformare, de de preferință, ş.a.);
  • estimarea randamentelor posibile a fi obținute pe un interval de timp din investiția efectuată în instrumentele respective raportate la conjunctura piețelor financiare și de mărfuri.

Funcție de interesul investițional sau pentru evidențierea unui anumit titlu (emitent) sau grup de emitenți,  documentul elaborat va evidenția caracteristicele specifice privind indicatorii economico-financiari și respectiv indicatorii evoluției pe piața de capital – singulari sau pe grup, inclusiv în comparație cu alți indicatori aferenți piețelor financiare și de mărfuri.

 • Analiza caracteristicilor piețelor reglementate – la cererea investitorului:

Activitatea de analiză a caracteristicelor piețelor reglementate pe diferite intervale de timp presupune o analiză pe o perioadă de maxim 5 ani însă sunt și cazuri de analiză pe întreg intervalul de evoluție pe piață pentru a fi identificate evoluțiile ciclice. Analiza are în vedere factorii și informațiile precum: factorii investiționali externi, nivelele de investiții pe perioada dată, declarațiile Guvernatorului BNR, date și indicatori statistici, comparabili pe intervalele analizei, indicatorii macro-economici, cursul valutar, evoluția inflației, nivelul dobânzilor, indicatorii de consum, ş.a.  Analiza are în vedere evidențierea:

  • pieței și localizarea geografică și temporară;
  • reglementărilor privind tranzacționarea, decontarea și transferul;
  • indicilor de performanță, capitalizarea și volumul titlurilor tranzacționate;
  • riscurilor asociate mecanismelor de funcționare a piețelor analizate;
  • evenimentelor ce pot influența prețul titlurilor;

  • altor informații pertinente ce sunt necesare emiterii unei decizii de investire.

Se vor emite analize și rapoarte cu referire la evoluția caracteristicilor pieței de capital pentru a se dispune de informațiile necesare unei decizii de investire/dezinvestire într-un portofoliu de titluri de valori mobiliare.

 • Analiza eficientei investițiilor pe un portofoliu definit – la cererea investitorului.

Se va  analiza fiecare tip de valori mobiliare cu evidențierea avantajelor și dezavantajelor utilizării acestor tipuri de instrumente. În cazul acțiunilor  caracteristicele importante privesc dividendele plătite, variațiile cotațiilor pe cauze și factori principali care le-au generat, modificări de capital social, sprintări,  drepturi generate de deținere (dividend, informare, votul și dreptul de preemțiune . În cazul obligațiunilor se fac referiri la calitatea de creditor și dreptul de a încasa dobânzile aferente sumei date cu împrumut emitentului, dobânzile plătite periodic, scadența sau maturitatea, redobândirea întregii sume împrumutate.

Dacă investitorul solicită analiza unei anumite acțiuni  analiza eficienței se adâncește prin compararea datelor cuprinse în bilanțuri cu valoarea de piață a respectivului emitent. Poate fi oferită o ANALIZĂ FUNDAMENTALĂ care evidențiază indicatorii financiari ai emitentului, calculați pe baza bilanțurilor și a bugetelor de venituri și cheltuieli anuale cu posibila previziune a evoluției ulterioară, o analiză swot substanțială  bazată pe informații publice. Prin utilizarea ANALIZEI TEHNICE pot fi estimate evoluții ulterioare pe anumite intervale de timp și prognoza unele praguri de atenționare viitoare.

Pentru oricare tip de valoare mobiliară se verifică corelarea cu evoluția principalilor indici ai pieței și concordanța cu evoluțiile anterioare dar și al altor evenimente critice, având în vedere momentul prielnic pentru fructificarea deținerilor  Analiza valorilor mobiliare scoate în evidență randamentele investiției  volatilitatea prețului  etc. iar în cazul obligațiunilor datele scadente și perioadele de plată a dobânzii.

 •  Emiterea de recomandări privind dobândirea/înstrăinarea unei valori mobiliare.

Emiterea de recomandări cu privire la dobândirea sau înstrăinarea de valori mobiliare este activitatea de final al unei consultații pentru investitori.

Activitatea privește recomandarea utilizării unei piețe organizate, reglementate, folosind societățile de servicii de investiții financiare (SSIF-uri) fiind evidențiate condițiile în care investitorul poate face asemenea operațiuni  Se va prezenta investitorului modul de înscriere și de verificare a calității de acționar  recomandarea cu privire la circulația acțiunilor (vânzarea când prețul este mare sau sunt evenimente specifice de determinarea unei vânzări și cumpărarea când prețul este mic sau sunt elemente determinative în acest sens). Piața de capital poate reacționa la diverse informații și se poate cumpăra într-un moment defavorabil (acțiunea a scăzut din cauze manageriale proprii și nu va reveni curând) sau se poate vinde înainte de inversarea trendului de creștere (lipsa de informații).

 • Publicarea rapoartelor din domeniul valorilor mobiliare și a pieței bursiere.

Consultantul de investiții poate comenta, furniza opinii sau poate publica evoluțiile anumitor titluri de valori mobiliare. Pot fi redactate și publicate rapoarte comparative între emitenții aceluiași domeniu de activitate, pe aceeași piață sau pe piețe diferite. Rapoartele și studiile despre titlurile de valorile mobiliare prezentate de consultantul de investiții pot constitui repere cu impact semnificativ în analizele economico-financiare investiționale.

 • Alte tipuri de consultanță de investiții calificate de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare prin reglementări speciale ulterioare.

Pentru respectarea prevederilor art.69, alin.(1), lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006 în calitate de consultantul de investiții particip în echipa formată cu evaluatorul autorizat și auditorul financiar, desemnată a întocmi raportul de evaluare pentru determinarea valorii de răscumpărare a acțiunilor unui emitent care se retrage de la tranzacționare, respectiv pentru retragere de la tranzacționare pe o piață reglementată.

Prin acreditarea ca şi evaluator autorizat UNEAR pentru evaluarea intreprinderilor respectiv evaluarea instrumentelor financiare sunt condiții de a se evalua instrumentele financiare existente pe piața de capital și folosi rezultatele în acțiunile de fuziuni/divizări, decizii de învestire/dezinvestire și analize de profitabilitate a investițiilor în instrumente financiare.

 Comisioane și onorarii:

Pentru activitățile considerate ca fiind principale – Analiza eficienţei investiţiilor pe un portofoliu definit şi Emiterea de recomandări privind dobândirea/înstrăinarea unei valori mobiliare comisioanele practicate sunt negociabile în funcţie de valoarea investită (valoarea în creştere determină scăderea comisionului) şi nu depăşesc maxim 5% din investiţie. Dacă între dobândirea şi înstrăinarea unor valori mobiliare investitorul utilizează informaţiile consultantului de investiţii, comisionul este în funcţie de plafonul minim al sumelor investite (cca 1.000 lei) folosindu-se o grilă de tarife avantajoasă. Comisioanele sunt negociabile pe intervale de timp, la începutul perioadei.

Pentru activităţile – Analiza caracteristicelor valorilor mobiliare – la cererea investitoruluiAnaliza caracteristicilor pieţelor valorilor mobiliare – la cererea investitorului, Publicarea rapoartelor efectuate în domeniul valorilor mobiliare şi a pieţei valorilor mobiliare şi Alte tipuri de consultanţă financiară calificate de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare prin reglementări speciale ulterioare, onorariul perceput este de 20 EURO pe oră, plătibil la cursul oficial de schimb din ziua când se angajează consultanţa, pe fiecare activitate. Onorariul  este unic şi se negociază pentru eventualul mixt de  activități de consultanță.

Comisioanele percepute pentru activitățile principale sunt achitate la cumpărarea sau vânzarea valorilor mobiliare iar onorariile angajate pentru restul activităților sunt achitate la predarea documentațiilor către clientul investitor.

→ Prospect Consultanta de Investitii .pdf